W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

Statut PTChP

włącz .

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHORÓB PŁUC
(TEKST JEDNOLITY)

 
ROZDZIAŁ I

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i zwane jest dalej "Towarzystwem".
 2. Towarzystwo może posługiwać się skrótem nazwy „PTChP”.

§ 2

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a także z niniejszym Statutem oraz szczegółowymi regulaminami.

§ 3

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych, sekcji specjalistycznych, grup roboczych, komisji oraz innych jednostek organizacyjnych, działających na zasadach obowiązującego prawa, Statutu i odpowiednich regulaminów. 

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

§ 6

Towarzystwo posiada prawo używania odznak, godła oraz pieczęci odrębnych dla Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych.

ROZDZIAŁ II

§ 7

Celem Towarzystwa jest: 

 1. Pogłębianie wiedzy, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc oraz innych Członków Towarzystwa.
 2. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc i ich zapobieganiu.
 3. Tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego.
 4. Inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób płuc.
 5. Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom płuc.
 6. Krzewienie postaw społecznych, rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie przez Członków Towarzystwa.
 7. Monitorowanie potrzeb i dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa.
 8. Promowanie i reprezentowanie polskiej pneumonologii w kraju i za granicą.
 9. Rozwój i promocja pneumonologii w Polsce.
 10. Dbanie o wysoki poziom opieki pneumonologicznej w Polsce.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

 1. Organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 2. Prowadzenie różnych form kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia.
 3. Uczestniczenie w egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie chorób płuc.
 4. Inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie chorób płuc.
 5. Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów  postępowania w zakresie leczenia  chorób płuc. 
 6. Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób płuc w społeczeństwie.
 7. Wspieranie  badań naukowych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych w dziedzinie chorób płuc.
 8. Wydawanie ekspertyz i opinii dotyczących  zwalczania chorób płuc dla administracji państwowej  i organizacji współpracujących.
 9. Nadzorowanie jakości usług w zakresie pneumonologii oraz certyfikowanie jakości usług świadczonych w zakresie procedur pneumonologicznych.
 10. Współpraca z zespołem konsultanta krajowego oraz organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie chorób płuc.
 11. Udział w komisjach konkursowych na stanowisko ordynatora oddziałów chorób płuc oraz kierownicze stanowiska w pionie pneumonologicznym.
 12. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i społecznymi.
 13. Współdziałanie z organizacjami reprezentującymi chorych na choroby układu oddechowego, a także z organizacjami społecznymi lub osobami, które poprzez swoje działania mogą przyczynić się do realizacji zadań Towarzystwa. 
 14. Współuczestniczenie w organizowaniu opieki zdrowotnej, w rozwiązywaniu jej problemów i doskonaleniu przepisów w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy.
 15. Utworzenie programu stypendialnego, wspierającego udział swoich członków w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie chorób płuc.

§ 9

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 1. 18.11.Z - Drukowanie gazet,
 2. 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
 3. 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 4. 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 5. 58.11.Z - Wydawanie książek,
 6. 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 7. 58.13.Z - Wydawanie gazet,
 8. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 9. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 10. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 11. 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 12. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 13. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
 14. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 15. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 16. 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 17. 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 18. 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 19. 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 20. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 21. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 22. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 23. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 24. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
 25. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

ROZDZIAŁ III

§ 10

Członkiem Towarzystwa może być tylko osoba fizyczna. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych;
 2. Honorowych.

§ 11

 1. Członkiem Towarzystwa może być osoba związana z ochroną zdrowia lub badaniami naukowymi w zakresie chorób płuc, z wyłączeniem osób, w przypadku których istnieje konflikt interesów lub może wystąpić ryzyko jego zaistnienia. Do każdorocznej składki członkowie składają oświadczenie o braku konfliktu interesów. W przypadku wątpliwości o istnieniu konfliktu decyduje zarząd.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd Oddziału Terenowego, do którego kandydat chce przystąpić, na podstawie deklaracji i ankiety członkowskiej oraz po opłaceniu składki za co najmniej dany rok kalendarzowy i po uzyskaniu kontrasygnaty zgodnie z ust. 3.
 3. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu Głównego.
  Prezes Zarządu Głównego zatwierdza przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa w terminie 14 dni od otrzymania informacji od Zarządu Oddziału Terenowego o zgłoszeniu deklaracji kandydata. Brak decyzji Prezesa Zarządu  Głównego w podanym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przyjęcie kandydata w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa, Zarząd Główny zwraca wpłaconą składkę w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa.

§ 12

 1. Status Członka Honorowego PTChP nadaje Zarząd Główny za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub pneumonologii, w wyniku zgłoszenia zgodnie z ust. 2 i po uzyskaniu rekomendacji zgodnie z ust. 3.
 2. Kandydaturę Członka Honorowego PTChP zgłasza:
  1. Przewodniczący Oddziału Terenowego,
  2. Przewodniczący Sekcji Specjalistycznej PTChP,
  3. grupa 20 Członków Towarzystwa.
 3. Kandydaturę na Członka Honorowego Towarzystwa opiniuje Komisja ds. Nagród i Odznaczeń. Kandydatury, które otrzymają rekomendację Komisji ds. Nagród i Odznaczeń zostają przekazane i poddane pod głosowanie Zarządu Głównego.

§ 13

Członkowie Towarzystwa posiadają następujące uprawnienia:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Towarzystwa.
 2. Prawo uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach, zebraniach, zgromadzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa.
 3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Towarzystwa i realizowania celów statutowych.
 4. Prawo posiadania  odznaki i legitymacji Towarzystwa.
 5. Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz opłat z tytułu działań  organizowanych przez Towarzystwo. 

§ 14

 1. Członkowie Towarzystwa obowiązani są:
  1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
  2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz oraz organów Towarzystwa.
  3. Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między Członkami Towarzystwa i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
  4. Regularnie płacić składki członkowskie.
 2. Na pisemny wniosek Członka Towarzystwa lub Zarządu Oddziału Terenowego, do którego dany Członek należy, z uwagi na uzasadnioną trudną sytuację materialną, Członek Towarzystwa może zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia w całości lub części rocznej składki członkowskiej. Zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości lub części składki rocznej następuje każdorazowo na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 15

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
 2. Skreślenia z listy Członków Towarzystwa dokonuje Prezes Zarządu Głównego następujących przypadkach:
  1. śmierci Członka Towarzystwa,
  2. rezygnacji z członkostwa złożonej przez Członka Towarzystwa w formie pisemnej,
  3. zalegania z opłatą składek za co najmniej roczny okres składkowy, pomimo pisemnego upomnienia.
 3. O skreśleniu z listy Członków Towarzystwa Zarząd Główny informuje właściwy Oddział Terenowy, a w  przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. b) i c) także zainteresowanego.
 4. W przypadku pierwszego skreślenia z listy Członków Towarzystwa dokonanego w trybie  § 15 ust. 2 lit. c), danej osobie przysługuje jednorazowa możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo z pominięciem procedury przewidzianej w § 11 z tym zastrzeżeniem, iż osoba ta zobowiązana jest opłacić zaległą składkę wraz z opłaceniem składki za rok bieżący.

§ 16

 1. Wykluczenia Członka Towarzystwa dokonuje Zarząd Główny na wniosek zawarty w orzeczeniu Honorowego Sądu Koleżeńskiego w przypadkach rażącego:
  1. działania na szkodę Towarzystwa;
  2. działania sprzecznego ze Statutem i uchwałami Towarzystwa;
  3. naruszenia zasad etyki lekarskiej.
 2. Decyzja Zarządu Głównego o wykluczeniu Członka Towarzystwa musi zawierać uzasadnienie i pouczenie o możliwości złożenia odwołania do Walnego Zebrania.
 3. Od decyzji Zarządu Głównego o wykluczeniu Członka Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o wykluczeniu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu, liczonym od dnia złożenia odwołania od decyzji Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ IV

§ 17

Struktura  Towarzystwa obejmuje:

 1. Organy Naczelne;
 2. Organy Oddziałów Terenowych. 

§ 18

 1. Kadencja Organów Naczelnych oraz Organów Oddziałów Terenowych Towarzystwa trwa cztery lata.
 2. Wybór do Organów Naczelnych oraz Organów Oddziałów Terenowych Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Pełnienie wszelkich funkcji w organach Towarzystwa jest nieodpłatne.
 4. W przypadku ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia  Członka organów Towarzystwa w czasie trwania kadencji, skład osobowy tych organów uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów.
 5. Uchwały organów Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, po zawiadomieniu wszystkich uprawnionych do głosowania o terminie i miejscu głosowania.
 6. Organy Towarzystwa uprawnione są do powoływania osób do organów Towarzystwa lub na określone funkcje oraz uprawnione są do odwołania tych osób w każdym czasie.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej, Honorowego Sądu Koleżeńskiego i Komisji Nagród i  Odznaczeń nie mogą być członkami Zarządu Głównego i członkami Zarządów Oddziałów Terenowych.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Honorowego Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach władz i organów Towarzystwa z głosem doradczym.                      

ROZDZIAŁ V

A.    WALNE ZEBRANIE

§ 19

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na dwa lata.
 4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania wszyscy Członkowie Towarzystwa są powiadamiani, przy czym powiadomienie wysłane jest w terminie miesiąca przed planowanym terminem Walnego Zebrania, listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pisemnej lub wysłanej za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji podanej przez Członków Towarzystwa.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek  Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów Terenowych,
  4. na wniosek co najmniej 50 Członków Towarzystwa  zgłoszony do Zarządu Głównego.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez Zarząd Główny i obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 191

Organami Naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Komisja Nagród i Odznaczeń,
 5. Honorowy Sąd Koleżeński,
 6. Komisja Krajowa.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania;
 2. przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania;
 3. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego;
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu;
 5. uchwalenie programu działania Towarzystwa;
 6. dokonanie wyboru: Prezesa-elekta, Zarządu Głównego, członków Honorowego Sądu Koleżeńskiego i Komisji Nagród i Odznaczeń oraz Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalenie zmian w Statucie Towarzystwa;
 8. uchwalenie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa;
 9. zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Honorowego Sądu Koleżeńskiego, Komisji Nagród i Odznaczeń Towarzystwa oraz uchwalenie regulaminów Komisji Krajowej, Sekcji Specjalistycznych i Walnego Zebrania;
 10. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Członków Towarzystwa;
 11. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Honorowego Sądu Koleżeńskiego;
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa 

§ 21

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Oddziałów Terenowych w terminie 1 miesiąca  przed planowanym terminem Walnego Zebrania.
 2. Zarząd Główny przesyła Członkom Towarzystwa mandat z projektem porządku obrad Walnego Zebrania nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania. 

§ 22

 1. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd Główny w oparciu o wnioski uprawnionych organów lub osób.
 2. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zebranie powinny być przekazane Zarządowi Głównemu przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania i powinny być podpisane przez co najmniej 10 Członków Towarzystwa.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania może dopuścić do głosowania na Walnym Zebraniu wniosek zgłoszony do Zarządu Głównego z uchybieniem terminu wskazanego w § 22 ust. 2.
 4. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany, a protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.
 5. Szczegółowy tryb zwoływania i przeprowadzania Walnego Zebrania  oraz wybór do Naczelnych Organów Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

B.    ZARZĄD GŁÓWNY

§ 23

 1. Zarząd Główny jest najwyższym organem wykonawczym Towarzystwa.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  1. Prezes;
  2. Prezes poprzedniej kadencji do wyboru Prezesa Elekta oraz Prezes Elekt od wyboru do rozpoczęcia swojej kadencji; 
  3. Wiceprezes;
  4. Sekretarz;
  5. Zastępca Sekretarza
  6. Skarbnik;
  7. 6 Członków.
 3. Członków oraz Prezesa Zarządu Głównego  wybiera w odrębnym tajnym głosowaniu Walne Zebranie raz na 4 lata.
 4. Kadencja Prezesa i Członków Zarządu Głównego trwa 4 lata.
 5. Prezes nie może pełnić tej funkcji przez dwie kolejne kadencje.
 6. Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, Zastępcę Sekretarza wybiera Zarząd Główny spośród Członków Zarządu Głównego w odrębnym głosowaniu, zwykłą większością głosów podczas swojego pierwszego posiedzenia.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania;
 2. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 4. uchwalanie corocznego budżetu;
 5. powoływanie i odwoływanie Redaktora Czasopisma Advances in Respiratory Medicine, Pneumonologia Polska oraz innych redaktorów;
 6. planowanie działalności naukowej i sporządzanie sprawozdań naukowych;
 7. tworzenie  i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych;
 8. tworzenie  i rozwiązywanie Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności;
 9. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności Komisji i Grup Roboczych Towarzystwa komitetów organizacyjnych i naukowych kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych organizowanych przez Towarzystwo;
 10. ustalenie głównych tematów Zjazdu;
 11. zwoływanie Walnego Zebrania;
 12. występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe dla Członków Towarzystwa;
 13. przyznawanie złotych odznak PTCHP dla osób zasłużonych dla Towarzystwa i pneumonologii polskiej;
 14. przyznawanie nagród naukowych Towarzystwa na wniosek Komisji Nagród i Odznaczeń;
 15. nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa, zatwierdzanie kandydatur na Członków Zwyczajnych Towarzystwa, dokonywanie skreśleń i wykluczeń Członków Towarzystwa;
 16. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Redakcji Czasopisma Advances in Respiratory Medicine, Pneumonologia Polska oraz innych wydawnictw Towarzystwa;
 17. planowanie działalności naukowej i sporządzanie sprawozdań naukowych;
 18. powoływanie i rozwiązywanie Komisji Stypendialnej oraz uchwalanie Regulaminów Komisji Stypendialnej,
 19. ustalenie wysokości rocznej składki członkowskiej.

§ 25

W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej;
 2. Członkowie Honorowego Sądu Koleżeńskiego;
 3. Redaktor Naczelny czasopisma Advances in Respiratory Medicine, Pneumonologia Polska oraz innych wydawnictw Towarzystwa;
 4. Delegat Narodowy ERS;
 5. Członkowie Komisji Krajowej;
 6. Inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego.

§ 26

Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 28

 1. Biuro Zarządu Głównego stanowi organ pomocniczy Zarządu Głównego.
 2. Biurem Zarządu Głównego kieruje Prezes Zarządu Głównego

C.    KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 Członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej odbywają się raz na 4 lata w czasie wyborów Zarządu Głównego.
 3. Na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna w głosowaniu tajnym spośród swoich Członków wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej (quorum).
 5. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§ 30

Do obowiązków  Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów Terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością merytoryczną;
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu Głównego wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień;
 3. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
 4. przedstawienie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
 5. nadzór nad działalnością Organów Oddziałów Terenowych;
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy.

§ 31

Posiedzenia  Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.

§ 32

Szczegółową organizację oraz tryb pracy  Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

D.    KOMISJA NAGRÓD I ODZNACZEŃ

§ 33

 1. Komisja Nagród i Odznaczeń składa się z 5 Członków wybieranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie raz na 4 lata w czasie wyborów Zarządu Głównego.
 2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja Nagród i Odznaczeń dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród swoich Członków.
 3. Zadaniem Komisji Nagród i Odznaczeń jest zapoznawanie się z osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi kandydata w zakresie pneumonologii i wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyznanie nagród oraz opiniowanie i wydawanie rekomendacji dla kandydatur na Członków Honorowych Towarzystwa.
 4. Uchwały Komisji Nagród i Odznaczeń podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji (quorum).
 5. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
 6. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji Nagród i Odznaczeń określa regulamin uchwalony przez Komisję Nagród I Odznaczeń i zatwierdzony przez Walne Zebranie. 

E.    HONOROWY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 34

1.    Honorowy Sąd Koleżeński składa się z 5 Członków wybranych przez Walne Zebranie.
2.    Wybory Honorowego Sądu Koleżeńskiego odbywają się raz na 4 lata w okresie wyborów Zarządu Głównego.
3.    Na pierwszym posiedzeniu Honorowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich Członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 35

Do zakresu działania Honorowego Sądu Koleżeńskiego należy:
1.    rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami Towarzystwa na tle statutowej działalności Towarzystwa;
2.    rozpoznawanie spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków Członków Towarzystwa;
3.    rozpatrywanie przypadków naruszenia zasad etyki;
4.    składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu. 

§ 36

1.    Honorowy Sąd Koleżeński podejmuje działania z urzędu, na wniosek Zarządu Głównego,  Komisji Rewizyjnej lub na pisemny i uzasadniony wniosek ze strony osób trzecich przeciwko Członkowi Towarzystwa.
2.    Uchwały Honorowego Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech uprawnionych członków (quorum).
3.    W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
4.    W zespole orzekającym nie może uczestniczyć Członek Honorowego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli rozpatrywana jest sprawa, która dotyczy go osobiście, a także osoby, z którą łączy go stosunek osobisty lub służbowy.
5.    Od orzeczeń Honorowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia za pośrednictwem Honorowego Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§ 37

 1. Honorowy Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie w prawach Członka Towarzystwa na okres do dwóch lat.
 2. Honorowy Sąd Koleżeński może w orzeczeniu wnioskować do Zarządu Głównego o wykluczenie Członka z Towarzystwa.

§ 38

Szczegółową organizację, tryb pracy oraz tryb postępowania przed Honorowym Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Honorowy Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zebranie. 

F.    KOMISJA KRAJOWA

§ 39

1.    Komisję Krajową tworzą członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący sekcji specjalistycznych oraz Przewodniczący Zarządów Oddziałów Terenowych.
2.    Komisja Krajowa zbiera się co najmniej raz w roku a jej posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Głównego.
3.    Komisja Krajowa jest organem opiniodawczym Towarzystwa, a przedmiotem jej działania jest całość spraw objęta przedmiotem działania Towarzystwa.
4.    Uchwały Komisji Krajowej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
5.    W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
6.    Regulamin działania Komisji Krajowej ustala Walne Zebranie.    

ROZDZIAŁ VI

§ 40

1.    Oddziały Terenowe są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa tworzonymi przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 15 Członków Towarzystwa.
2.    Oddziały Terenowe Towarzystwa działają na obszarze określonym w uchwale Zarządu Głównego i tworzą je Członkowie Towarzystwa,  którzy zadeklarowali członkostwo w danym Oddziale Terenowym lub Członkowie Towarzystwa  mający miejsce zamieszkania na terenie działania Oddziału Terenowego.
3.    Oddziały Terenowe podlegają władzy i Organom Naczelnym Towarzystwa oraz prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zebranie. 

§ 41

1.    Władzą Oddziału Terenowego Towarzystwa jest Walne Zebranie Oddziału Terenowego;
2.    Organem Oddziału Terenowego jest Zarząd Oddziału Terenowego.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do działania władzy i organów Oddziałów Terenowych stosuje się odpowiednio uregulowania dotyczące władzy i Organów Naczelnych. 

A. WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU TERENOWEGO

§ 42

 1. Walne Zebranie Oddziału Terenowego jest najwyższą władzą Oddziału Terenowego Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Oddziału Terenowego może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego raz na cztery lata w ciągu sześciu miesięcy od wyboru Zarządu Głównego Towarzystwa.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek  Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek Zarządu Głównego;
  4. na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby Członków Oddziału Terenowego.

§ 43

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Terenowego należy:
1.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Terenowego;
2.    wybór Zarządu Oddziału Terenowego;
3.    podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Oddziału Terenowego i Członków Oddziału Terenowego. 

§ 44

W Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego udział biorą:
1.    z głosem decydującym - Członkowie Oddziału Terenowego;
2.    z głosem doradczym - przedstawiciele władz i Organów Naczelnych Towarzystwa i osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału Terenowego. 

B. ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO

§ 45

 1. Zarząd Oddziału Terenowego jest najwyższym organem władzy Oddziału Terenowego w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Oddziału Terenowego.
 2. Przewodniczący i Członkowie Zarządu Oddziału Terenowego wybierani są przez Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego na 4 letnią kadencję w odrębnym głosowaniu tajnym, w ciągu sześciu miesięcy od wyboru Zarządu Głównego Towarzystwa.
 3. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Terenowego można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje z rzędu.
 4. W skład Zarządu Oddziału Terenowego wchodzą:
  1. Przewodniczący;
  2. Wiceprzewodniczący;
  3. Sekretarz;
  4. Skarbnik;
  5. co najmniej dwóch Członków Zwykłych.

§ 46

Do zakresu działania Zarządu Oddziału Terenowego należy:
1.    realizowanie celów Towarzystwa na określonym obszarze;
2.    kierowanie działalnością Oddziału Terenowego zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz i organów Towarzystwa;
3.    reprezentowanie Oddziału Terenowego na zewnątrz;
4.    zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału Terenowego;
5.    składanie Walnemu Zebraniu Oddziału Terenowego i Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swej działalności;
6.    uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Oddziału Terenowego;
7.    występowanie do Komisji Nagród i Odznaczeń ze zgłoszeniem kandydatur na Członka Honorowego Towarzystwa lub nadanie złotej odznaki PTChP, a także innych wyróżnień;
8.    Wyróżnianie  osób odznaczających się szczególnymi osiągnięciami na danym terenie w pracy na rzecz Towarzystwa, w zwalczaniu chorób płuc, w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.
 

§ 47

1.    Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego odbywają się, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2.    Szczegółową organizację oraz tryb pracy Walnego Zebrania Oddziału Terenowego i Zarządu Oddziału Terenowego określa regulamin Oddziału Terenowego uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VII

§ 48

1.    Sekcje skupiają Członków Towarzystwa szczególnie zainteresowanych wybranymi działami pneumonologii w celu realizacji działalności statutowej Towarzystwa.
2.    Każdy Członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w pracach dowolnie wybranych sekcji, składając jej Zarządowi Głównemu odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do danej Sekcji.
3.    Szczegółowe zasady powoływania i działania Sekcji ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 49

1.    Advances in Respiratory Medicine oraz Pneumonologia Polska są oficjalnymi organami prasowymi Towarzystwa.
2.    Na czele Komitetu Redakcyjnego stoi Redaktor Naczelny wybierany i odwoływany przez Zarząd Główny.
3.    Kadencja Redaktora Naczelnego trwa  4 lata.
4.    Zasady działania organu prasowego Towarzystwa określa regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.  
5.    Towarzystwo uprawnione jest także do prowadzenia innych tytułów prasowych na zasadach określonych przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VIII

§ 50

 1. Najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Towarzystwo jest Honorowe Członkostwo Towarzystwa.
 2. Zasłużeni Członkowie Towarzystwa mogą otrzymać złotą odznakę  PTChP.
 3. Towarzystwo może przyznać także inne wyróżnienia, w szczególności:
  1. pamiątkowe medale Towarzystwa;
  2. dyplomy.
 4. Zarząd Główny może także przyznać osobom fizycznym lub prawnym nie będącym Członkami Towarzystwa tytuł „Przyjaciel Polskiej Pneumonologii”.
 5. Pamiątkowe medale, dyplomy oraz złotą odznakę PTChP przyznaje Zarząd Główny na wniosek Komisji Nagród i Odznaczeń lub z własnej inicjatywy.
 6. Kompetencje związane z nadawaniem tytułów osobom wyróżnianym przez Towarzystwo realizowane będą także z uwzględnieniem terminologii anglojęzycznej.

ROZDZIAŁ IX

§51

 1.  Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości, dochody z praw majątkowych.
 2. Na majątek Towarzystwa składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. zapisy, dotacje i darowizny;
  3. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
  4. dochody z działalności  gospodarczej.

§ 52

 1. Do składnia oświadczeń i zaciągania w imieniu Towarzystwa zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego jednoosobowo. W przypadku kiedy Prezes Zarządu Głównego nie może pełnić swoich obowiązków, uprawnienia do reprezentowania Towarzystwa przejmuje Wiceprezes Zarządu Głównego.
 2. Zarządy Oddziałów Terenowych, gospodarują funduszami w ramach własnego budżetu i udzielanego im przez Zarząd Główny pełnomocnictwa ogólnego.
 3. Zobowiązania majątkowe zaciągane przez Oddział Terenowy nie mogą przewyższać budżetu Oddziału Terenowego.
 4. Na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych Oddział Terenowy musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Prezesa Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ X

§ 53

Przyjęcie Statutu i jego zmian wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością co najmniej 2/3 obecnych przy głosowaniu. 

§ 54

1.    Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
2.    Rozwiązanie Oddziału Terenowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Oddziału Terenowego lub Zarządu Głównego, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
3.    Rozwiązanie Sekcji Specjalistycznej wymaga uchwały Zarządu Głównego, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
4.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, lub Oddziału Terenowego lub Sekcji Specjalistycznej, Walne Zebranie, Walne Zebranie Oddziału Terenowego lub Zarząd Główny określają sposób likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

§ 55

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem lub szczegółowymi regulaminami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.